Sözleşmelerde Döviz Bedeli Kararlaştırma Yasağı

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile Türk Lirası’nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararı (32 Sayılı Karar) Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak olan menkul ve gayrimenkul alım satımı; her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, iş, hizmet ve eser sözleşmelerindeki ödemelerin döviz ile yapılması, ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmıştır.

Resmi Gazete’de yayınlanan 32 sayılı Karar’ın 4 üncü maddesine ve geçici maddelerine şu alt bent eklenmiştir:

g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” Hazine ve Maliye Bakanlığı, yukarıdaki sayılan sınırlamalara istisnalar getirmeye yetkilendirilmiştir. Bakanlık görüşleri dikkate alarak en kısa sürede istisnaları belirleyip duyuracaklarını açıklamıştır. 

Ayrıca döviz üzerinden yapılmış olan ve hala hazırda yürürlükte olan bütün kira, iş ve alım-satım sözleşmelerinin, yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde Türk Lirası’na dönüştürülmelidir. Buna göre aşağıdaki 8. madde eklenmiştir:

« Geçici Madde 8- Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir. »

17 Eylül 2018 tarihinde Bakanlığın dövizli sözleşmelerle ilgili açıklamasında ise Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik bazı düzenlemeler yapıldığı, bu düzenlemenin sadece Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeler için geçerli olacağı belirtilmiştir. Bakanlık tarafından istisna getirilecek durumlara ilişkin açıklama henüz yapılmamıştır.